Energíes renovables

Plaques solars - Geotèrmia - Aerotèrmia - Biomassa

PLAQUES SOLARS

Una instal·lació fotovoltaica ens permet produir energia verda per l’autoconsum o per a la venda, i ens suposa un gran estalvi a mig/llarg termini per al consumidor respecte a les fonts habituals de consum elèctric. La col·locació es pot realitzar en teulades, solars i fins i tot façanes, per aprofitar al màxim les superfícies que no s’utilitzen. Si es fa ús d’acumuladors, es pot emmagatzemar l’energia per fer-ne ús més endavant.

Les plaques solars no tan sols donen un valor afegit a la nostra propietat; també ens alineen amb uns valors de sostenibilitat i responsabilitat amb el planeta. El fet que Espanya sigui un dels països amb més radiació d’Europa ens permet extreure rendiments òptims.

Addicionalment, gràcies als avenços en el rendiment en els últims anys, les plaques fotovoltaiques ens aporten una rendibilitat de la inversió en molt poc temps (de 2 a 4 anys, segons alguns estudis) i fins al final de la seva vida útil podem gaudir, en alguns casos, de fins a 40 anys de consums elèctrics gratuïts.

GEOTÈRMIA

Quan parlem de sistemes geotèrmics ens referim a la instal·lació de bombes que permeten extreure l’energia procedent del subsòl, que es materialitza en forma de calor.

Aquests sistemes tenen la capacitat de proporcionar-nos, per una banda, energia calorífica (calefaccions, aigua calenta, piscines, absorció de calor...) i, per l’altra, energia elèctrica, sense despesa de CO2 i de manera molt estable, ja que la temperatura en el subsòl es manté pràcticament inalterable al llarg de tot l’any.

Hi ha diversos sistemes que s’adapten a les característiques del sòl i de la propietat. Per exemple, podem emprar sistemes amb col·lectors de captació horitzontal, sondes geotèrmiques verticals o fins i tot puntals energètics si el terreny és inestable.

AEROTÈRMIA

L’aerotèrmia capta la calor continguda en l’aire a l’exterior d’un edifici i permet bombejar-lo a l’interior per tal de generar calefacció, refrigeració i aigua calenta, amb un nivell de consum elèctric molt baix.

Es tracta d’una energia verda, ja que no produeix combustió, fum ni residus. El seu grau d’eficiència és molt alt, essent un dels sistemes amb menor consum energètic; i si bé la seva instal·lació requereix una inversió inicial i una unitat en l’exterior de l'habitatge, ens permet substituir la caldera tradicional i estalviar fins al 70% segons alguns fabricants.

BIOMASSA

Donar ús a la matèria orgànica és un dels sistemes més ecològics i sostenibles per obtenir energia, i és la base dels sistemes basats en la biomassa. L’aprofitament de restes de fusta o residus agrícoles s’utilitza primordialment per a l’obtenció de calor, especialment en entorns domèstics.

És el cas de les calderes de biomassa que instal·lem en la nostra empresa. Aquests equipaments tenen un funcionament similar al de les calderes convencionals, amb l’excepció dels combustibles (com pot ser, per exemple, el pellet). L’estabilitat de preu d’aquests combustibles, el manteniment senzill i la seguretat són alguns dels avantatges. El rendiment energètic és baix respecte als combustibles fòssils, però poden abastir habitatges amb calefacció i aigua calenta amb estalvis significatius de combustible.

Per últim, també es poden aprofitar les cendres pròpies de la crema com a adob orgànic.

Direcció

Teixidors 24-31,
El Vendrell

Contactar

eMail: info@energiesdelmediterrani.com
Teléfono: 977 238 252